• Postovi
27.07.2008.

Film Belen Ruede "The sea inside"

Psiholoshka drama, Ramon, bivshi mornar, teshko je ozlijedio kraljezhnicu skachuchi u more. Sljedechih 30-tak godina provodi u krevetu nepokretan, no i dalje pri svijesti i okruzhen nesebichnom pazhnjom najblizhih. duboko u sebi odluchi dostojanstveno zavrshiti zhivot te se posveti borbi za legalaciju ubistava iz milosrda-postupka koji je u mnogim zemljama zabranjen.

uloge: Javier Bardem, Belen Rueda,Lola Duenas,Mabel Raviera.

Redatelj:Alejandro Amenbar.

Cover Image       

07.07.2008.

Roger Federer nije osvojio wimbLedon...x(x( smrc.

na zhaLost roger federer nije uspio osvojiti po shesti put WimbLedon...x(

aj..kako mi je samo zhao...kako je samo gLupu gresku napravio(misLim na onaj posLjednji poen)...i tako doveo nadaLa do pobijede...x(

nadam se da che roger sLijedeche godine osvojiti i RoLand Garros i WimbLedon...x)

a za sve fanove rogera:registrujte se na njegov officiaL site www.rogerfederer.com

19.06.2008.

adeLaida buscato!

rodjena je u Shpaniji. prwi put se na tv-u pojawLjuje 2007. godine u seriji "Los Serrano" u kojoj se pojawLjuje u 3 epizode. do sada nije oswojiLa nijednu nagradu za gLumu. kazhe da se u Serranosima saswim sLuchajno  pojawiLa, naime prijawiLa se za kasting i nekim chudom je proshLa -kazhe uz smijeh adeLaida buscato!

15.06.2008.

kO je Ljepshi?! pitanje je sad?

owdje pishite kO je pO wama Ljepshi... CeLija iLi Ana!

meni je Ljepsha CeLija...a wi swOje misLjenje ostawite u kOmentarima!!

kizzam

12.06.2008.

infO test sa guiLLeOm (victor eLias)

omiLjena tv serija:The Simpsons

san koji bi zheLio da se Ostvari: da vOzim FormuLu 1

tvOj mOto: ono shtO ne zheLish za sebe,nemOj zheLjeti drugOm

shta bi vOLiO da se desi u OvOj godini: da mOja muzichka grupa izadje na vidjeLo i da josh vishe napreduje

pOruka za fanOve: pOLjubac za sve vas i hvaLa shtO ste vijerni seriji Los SerranO

27.05.2008.

eSther arrOyO-- Miriam

rOdjena je 29.marta 1968. gOodine u Cadizu u Shpaniji. prwi put se na TW-u poOjawLjuje u seriji "mas que amigOs". u SerranOsima se poOjawLjuje 2. epizOde. doO sada je snimiLa 2 fiLma i gLumiLa u 9 serija. doO sada nije OswoOjiLa ni jednu nagradu za gLumu. udawaLa se 3 puta. prwi muz joj je biO JoOse Farina. drugi FranCisCoO MayOr i trechi AntOniO Navajas s kOjim je i dan danas. ima trOje djece i tO jednO sa FranciscOm a drugO dwOje sa sadashnjim muzem AntOniOm. biLa je missica Shpanije 1990. gOdine.

25.05.2008.

eLsa PatakY se udaje....!!

eLsa PatakY nama pOznatija kaO RaqueL iz serije "LoOs SerranO" nedawnO je izjawiLa da che se wjenchati sa swOjim dugOgOdishnjim mOmkOm AdrianOm BrOdyem, te zeLi prOwesti wishe wremena sa AdrianOm, aLi ne pLaniraju jOsh imati djecu.

mnOge pOznate LichnOsti kaO shtO su teniser RafaeL NadaL i kOsharkash PauL GasOL izjasniLi su se da je eLsa PatakY seX simbOL #1 u Shpaniji, a mOzhda i u EurOpi.....x)

23.05.2008.

statistika...

Blog otvoren: 03/05/2008 (prije 19 dana)
Broj posjeta: 518
Prosjek posjeta: 27.48
Broj postova: 46
Broj komentara: 90

za sad nije LoOse....nadam se da ce biti i boLje...x)

22.05.2008.

AntOniO Resines kaze " teskO mi je bez BeLen Ruede"

                     http://www.cinestrenos.com/fotos/personaje/Antonio-Resines.jpg

1.kakO se Osjeca španski udOvac??

*ima dosta razLicitih misLjenja....
LicnO,iskrenO mi je zaO stO je beLen OtisLa iz serije....i serija je pOstaLa kOmpLicirana bez jedne uLoge kOja je toLiko vazna kaO stO je biLa njena.....
aLi izgLeda da je pubLika jOs uvijek zainteresirana za pricu...
sad ce da naprave maLe izmjene u scenariju..ja bih vOLio da je BeLen nastaviLa aLi....
tO su stvari kOje prOLaze...
i na tO se ne treba Osvrtati...

2.ubiti jednu uLogu je nestO uObicajenO u serijama fikcije...u SAD su vec navikLi na tO, aLi u jednOj humOristicnOj seriji...zar tO nije Lose??

*vrLo je cudnOo da u jednOj kOmediji ubiju prOtagOnistu...u drugu ruku
biti ce drugacije, nakOn njene smrti Ostaje da se vidi hOce Li diegO biti zainteresiran za zivOt pO drugi put...

3.hOce Li traziti nOvu djevOjku??

*ne mOgu sve Otkriti....misLim da su smisLiLi nestO stO ce gLedaOce jakO zanimati...

4.muskraci iz "Los SerranO" su pOmaLoO pLitki...misLite Li da se njihOv Lik mOze prenijeti u stvarnOst??

*santiagO(jesus bOniLLa) je najveci magarac aLi sa veLikOm LjudskOscu...mOja uLoOga je teska,gLumim dObrOg cOvjeka,imam vise znanja negO OstaLi,aLi veOma nesiguran...

22.05.2008.

Ankete.!!!

1. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=825&c=1194371236

na OvOj adresi mOzete gLasati za ALejandru Himenez (Afri)...

trenutnO je na 15. mjestu aLi uz vasu pOmOc mOzda i pObijedi...x)

2. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=1542&c=1194371940

Ovdje gLasajte za seriju LoS SerranO...!

trenutnO je na 6. mjestu...x)

3. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=1490&c=1194372135

na OvOj takOdje za LoS SerranoO...x)

4. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=1488&c=1194372252

naprijed LoS SerranoO..xD

5. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=557

na OvOj adresi mOzete gLasati za VerOnicu SanChez ( evu)...

trenutnO je na 2. mjestu aLi uz vas gLas mOze da pObijedi....x)

6. http://listas.20minutos.es/?do=show&id=4591&c=1200591295

na OvOj adresi mOzete gLasati za Frana Perea ( marcOsa)

trenutnO je na 22. mjestu aLi uz vasu pOmOc mOzda i pObijedi...x)

22.05.2008.

sCene sa snimanja!!

21.05.2008.

AntOniO Resines vLasnik bara "Kubanska kraLjica"

IakO  u SerranOvima tumaci Lik ugOstiteLja Diega Serrana, AntOniO i u reaLnOm zivOtu ima bar. Bar se zOve "Kubanska kraLjica", naLazi se u samOm centru Madrida i stO pOstO je uradjen u kubanskOm stiLu. U baru se sLuzi kubanska hrana, sLusa kubanska muzika, a zidOvi su ObOjeni Hemingvejevim sLikama. Ipak, AntOniO nije 100% vLasnik OvOg bara, vec je samO cLan grupe Ljudi kOja je ucestvOvaLa u stvaranju "Kubanske kraLjice".

20.05.2008.

desavanja iz sLjedece cetiri epizOde!!!

                                          pOcinju prObLemi u vezi Afri i Manua

        rOditeLji traze nOvOg kuma za      maLog        Santiaga

zbOg nOvOg pOsLa i veze sa seficOm, RauL nema  vremena                                                                     za priijateLje..

pOnedjeLjak (109. ep.)

DiegO u gOste prima MarcOsa kOji se vraca kuci da bi njegOv Otac upOznaO unuku. Medjutim, nakOn njegOvOg dOLaska, dOLazi dO prepirke izmedju njega i RauLa, jer mu se pOvjerava O Ljubavnim prObLemima s AfricOm, dOk Ona njemu prica drugaciju verziju dOgadjaja. EmiLia je OdLuciLa  prOdati bar. DiegO je zeLi kuciti nOvcem kOji je dObiO Od Osiguranja, aLi pOstO nema dOvOLjnO, mOrat ce uzeti kredit.

utOrak (110. ep.)

MarcOs se uskOrO treba vratiti u TOuLOuse, aLi RauL ga mOLi da Ostane jOs jedan dan. MarcOs mu savjetuje da nadje pOsaO. Svjesni da dOk je Carmen u kuci nemaju pravO na intimu, djeca mOLe Diega da jOj kaze gdje jOj je mjestO. BLizi se krstenje maLOg Santiaga, pa njegOv Otac i majka, svejsni da DiegO jOs nije dOvOLjnO OpOraviO da bude kum, traze nOvOg kandidata.

srijeda (111. ep.)

RistO Mejide dOlazi u bar SerranOvih. ChOni OdLucuje razgOvarati sa njim i reci mu da ucestvuje u audiciji za Operu "OperaciOn TriunfO", medjutim On ismijava njenO pjevanje. DiegO treba biti pOrOtnik na jednOm sudjenju,medjutim pOnOs ce zamijenit razOcarenje nakOn stO Otkrije kakvOm ce ubici biti pOrOtnik na sudjenju. NakOn stO su ga izbaciLi iz skOLe Manu predLaze Arfi da zive zajednO, aLi Ona mu gOvori da nekO vrijeme zivi u kuci SerranOvih.

cetvrtak ( 112. ep.)

PoOcinju prObLemi u vezi Afri i Manua. NedugO nakOn tOga, Ona misLi da je trudna. ZbOg nOvOg pOsLa i veze sa seficOm, RauL nema vremena za prijateLje. ZeLi razgOvarati sa njOm O tOm prObLemu i raskinuti, aLi OdLucuje Odustati Od tOga nakOn stO cuje da smanjuju brOj zapOsLenih u firmi. Na sve Opce iznanadjenje, GuiLLe se mijenja i pOstaje predan ucenik.

18.05.2008.

MiCheL Gurfi pOjavit ce se u 8. sezOni serije "LOs SerranO" x)

.::NOvOsti::.

MLadi meksicki gLumac, pOznatiji pO uLOgama u "rebeLde" i "fisCa O quimiCa", tumacit ce Lika GaeLa, CeLijinOg mLadjeg brata. GaeL dOLazi u Santa Justu i u "pricu SerranOvih" u pOtrazi za manjOm kOnkurencijOm u teskOm svijetu muzike. MiCheL Gurfi, skOrO najtrazeniji LatinOamericki gLumac, ujednO je i pOsLjednji "dOdatak" LOs SerranO famiLiji u OsmOj sezOni. SLijedeci svOj san da se prOgura kaO pjevac, GaeL atraktivan i bOem u dusi, pOkusat ce da zaradi za zivOt radeci kaO prOfesOr pLesa i muzickOg u skOLi Santa Justa. U istO vrijeme, GaeL OdLazi na sve mOguce audicije ne bi Li uspiO da izda CD. DiegO i Santi OdLucuju da mu pOmOgnu time stO ga zapOsLjavaju u baru kaO kOnObara, cime On ubrzO Postaje definitivni cLan ekipe. Na nOvOm terenu, GuiLLe ce mu biti najbOLji prijateLj, kOji ce na Meksikanca gLedati kaO na svOg starijeg brata. Najvecu revOLuciju definitivnO prave djevOjke.

HOce Li biti nOvih rOmansi..???

                     NestO O MiCheLu:

Ovaj atraktivni mLadic vec se Spaniji i sirOj pubLici predstaviO u serijama:

"e fisica O quimica" i "mira quien baiLa". KaO vOditeLj i cLan TV prOdukcije pOjavLjuje se prOgramOm "pOr que nO","La beLLa y eL nerd" i "cada manana". UcestvOvaO je i u pOzOrisnim predstavama, kaO npr. "un angeL enamOradO" i "cuandO nO seas nia".

16.05.2008.

DownLoad pesama ove diwne grupe!!!!

15.05.2008.

cetvrtak, 15.05.2008. ( 108. ep.)

Nesposoban da zivi bez Lucie, Dieg0 0dLucuje s djec0m pr0vesti nek0 vrijeme na seLu, u kuci tete Enriquete.Svjesni da njih0v 0tac nema namjeru vratiti se u Santa Justu, djeca m0Le Santia da d0dje p0 njih. Tete d0Lazi iz BarceL0ne u p0sjetu Serran0vima. Santi i Lourditas uzivaju u svom sinu....

15.05.2008.

NajboLji gLas??

k0 p0 vama ima najb0Lji gLas??

po meni najb0Lji gLas imaju DVD i TeTe.... x)

a vi svoje misLjenje napisite u komentarima....x)

15.05.2008.

Entre munecas - medjuu Lutkama

 Ev0 tekst pjesme k0ju pjeva NataLia - Tete  , a pjesma je odLicna :

 

Entre munecas

Con lo frágil que fui ayer
Como trozos de papel
Puede serlo soy mujer

Con tus labios y tu voz
Siento que me hago mayor
Pero joven al temor

Y es sin tí que ahora espero
Y el minuto se hace eterno
Si pienso que no estás

chorus:
Se fue la niña que jugaba entre muñecas,
Se fue, para no volver jamás...
Se fue la niña que dormía en las estrellas,
Se fue, y ahora ya no hay marcha atrás...

Hoy los cuentos no me van
Ni las hadas de cristal
Solo busco la verdad

Junto a tí ahora sueño,
Con un cielo sin infierno.
Y no quieor despertar...

chorus

Se fue la niña que dormía en las estrellas
Se fue, y ahora ya no hay marcha atrás

Con lo frágil que fui ayer
Hoy lo siento, soy mujer

15.05.2008.

srijeda, 14.05.2008. ( 107. ep.)

Lourditas je sve bLize porodjaju, pa njena majka odLucuje doci zivjeti sa  njom prije nego sto se beba rodi, a to ce dovesi do sukoba izmedju punice i zeta. Diego i Lucia su zaLjubLjeniji nego ikad. Medjutim, nakon sto su savLadaLi sve nedace, iznenadjuje ih jedna, najveca, Lucia je nastradaLa u saobracajnoj nesreci. Nakon ponude da opet bude automehanicar Fiti razmisLja da Li da je prihvati iLi ostane u baru sa svojom voLjenom EmiLiom.......

14.05.2008.

sLike iz epizode kad Lucia umire....x(

epizoda se zove  Las fases del amor (Faze ljubavi)

 

img359/3846/l1fs6.jpgimg218/5342/l2xx9.jpgimg359/8199/l5ef9.jpgimg216/1416/l3xs7.jpgimg218/8761/l4pc0.jpgimg218/1499/l6fy4.jpg

13.05.2008.

ut0rak 13.05.2008 ( 106. ep.)

Santi govori L0urditas da ne zeLi ici sa njom na cas0ve za trudnice te ga nagovaraju Fiti i Diego. Diego je ponizen  jer ga je Lucia pobijediLa u drustvenoj igrici.Kako je ubijedjen da muskarci iz porodice Serrano nisu narocito inteLigentni, Diego cini sve da pomogne Curru da pobijedi na knjizevnom takmicenju.

p.s. sutra Lucia umire....smrtz..smrtz..smrtz...x( x( x( =(

13.05.2008.

e0 neke sLicice sa Diegovog 50. rodjendana....x)

13.05.2008.

j0s maL0 sLicica GuiLLea i Tete

GuiLLebes0 Tete

                                                      

13.05.2008.

p0nedjeLjak, 12.05.2008. (105.ep.)

Dieg0 i Lucija su iznenadjeni vijescu da su Marc0s i Eva p0staLi r0diteLji. Dieg0 je svjestan da stari, jer je p0sat0 djed pa pada u depresiju. Da bi nad0knadiLa Su t0 st0 j0j nije d0pustiLa da za r0djendan 0de u MiLan0, EmiLia j0j uz Fitijevu i RauLovu p0m0c 0rganzira  r0djendansku zabavu u baru. Fiti p0maze EmiLiji da nabavi aut0m0biL. Tok0m pr0bne v0znje 0dLaze u tavernu na seLu.

 

p.s. ovo je biLa Luda epiz0da....i prav0 mi je za0 st0 ce Lucia p0ginuti u nesreci u srijedu...t0 mi je maL0 gLupo jer je ovo humoristicna serija, pa mi nije Logicno da neko u njoj pogine,pogotovo ne gLavni gLumac odnosno gLumica....x(

12.05.2008.

0drastanje gLumaCa iz serije x) x)

ovaj tekst je iz jedn0j spansk0g cas0pisa...

Interviju je nacinjen sa najmLadjim gLumcima serije LOs Serran0, tj. sa Currom, GuiLLeom i Tete. PubLika ih je vidjeLa kak0 0drastaju i mjenjaju se. NajmLadji cLanovi Serranovih imaLi su tesk0 iskustvo. Najgore od svih je smrt Lucije.

"Tete ne m0ze p0dnijeti t0 da CeLia zauzima njen0 mjest0." prica NataLia SanChez o sv0m Liku. Srec0m, ima sv0ju bracu.

" GuiLLe sada ima uL0gu starijeg brata i fokusira se na sv0g 0ca, p0sLije 0braca paznju na t0 kak0 se Tete pr0mijeniLa" objasnjava Vict0r ELias.

"Curr0 ce j0j p0m0ci da ne bude tak0 L0sa" prica J0rge Jurad0...

"VoLio bih imati prijateLja ka0 st0 je Curr0. Uvijek trazi misLjenje sv0g 0ca prije neg0 st0 d0nese 0dLuku" prica Jorge Jurado. " Uvije sam bi0 najb0Lje dijete u kuci".

BoL p0dn0si p0mazuci drugima:

" Pati zb0g smrti majke i istresa t0 na 0cu, aLi p0sLije shvata da 0n nije kriv. Kada se p0miri sa tim, p0m0ci ce TeTe da krene naprijed" kaze Jorge Jurad0.

NajmLadji vise nisu taK0 maLeni:

" Tete je biLa uzor, Tete je biLa p0n0s Lucije, vrijedna i marLjiva, aLi sve se t0 mijenja p0sLije njene smrti. 0d d0br0g djeteta d0 Lose djev0jke.0ve g0dine Tete ce izvuci sv0ju najg0ru stranu jer brani uspomenu na sv0ju majku" g0v0ri NataLia SanChez.

Bi0 je najnestasniji u p0r0dici:

" GuiLLe je uvijek kaznjavan zb0g nestasLuka, aLi ce se pr0mijeniti jer je 0drastanje neizbjezno. GuiLLe je sada zastitnik. Pored sv0je grube strane ima i 0nu njeznu koju p0kazuje kada se brine za Tete i sv0je " kaze nam Vict0r ELias.

12.05.2008.

izasha0 kratak cLanak o Serran0vima u novinama "bLic" x)

0 p0puLarn0j seriji "L0s Serran0" u spaniji g0v0ri p0datak da 3.5 miLiona Ljudi u pr0sjeku gLeda svaku epiz0du. U p0sLjednj0j, 7. sez0ni, k0ja ima 16. epiz0da, gLeda0ce 0cjekuju mn0ga uzbudjenja i ne0cekivani pre0kreti uz pun0 smijeha.

VeLike r0manse, zabranjene strasti, tajne iz pr0sL0sti, ukLjucujuci i jedn0 ne0cekivan0 0cinstv0, drzat ce paznju svih LjubiteLja p0r0dice Serran0. Uvijek nesigurni Dieg0 i daLje ce se dv0umiti izmedju dvije zene, Lijepe pr0fes0rice engLesk0g CeLije i bivse snahe sv0g druga Fitija, Ane.

Jedna stara Ljubav ce 0zivjeti, 0na izmedju GuiLLea i Tete, a na Ludi kamen staju i Choni i J0se Luis. U seriju se nakratk0 vraca i Marc0s i cijeLa je p0r0dica na 0kupu za Dieg0v 50. r0djendan. I d0k se svi trude da ga iznenade nekim d0brim p0kL0n0m iLi zurk0m, Dieg0 p0n0v0 pr0Lazi kr0z krizu srednjih g0dina....x)

11.05.2008.

najb0Lji par?

eh..0vdje m0zete da napisete k0 je p0 vama najb0Lji par.....

da Li su to:

*GuiLLe i Tete

*RauL i Africa

*Marc0s i Eva

*Dieg0 i Lucia iLi

*Santi i L0urditas

meni su najb0Lji par GuiLLe i Tete...a vi u k0mentarima napisite sv0je misLjenje...zat0.....

k0mentarisite!!!! x) x)

11.05.2008.

greske na snimanju x)

11.05.2008.

h0r0sk0pi gLumaca iz serije L0s Serran0... x)

ZENSKI LIKOVI:

Lucia-riba

Eva-rak

Tete-riba

Africa-jarac

Carmen-vaga

CandeLa-bik

RaqueL-rak

RacheL-skorpija

 MUSKI LIKOVI:

Dieg0-rak

Santi-djevica

Fiti-strijeLac

GuiLLe-riba

Marc0s-sk0rpija

RauL-rak

Chuky-rak

ALex-strijeLac

B0Liche-bLizanac

DVD-strijeLac

Curr0-djevica

Fernand0-bLizanac

10.05.2008.

Tete i Africa snimiLe su rekLame za "veet"

NataLia Samchez (tete) i ALexandra Jimenez (africa) snimiLe su nekoLiko rekLama za "veet" sredstvo za depiLiranje, te jednu rekLamu za posudje. Radnja se odvija u kuci Serranovih. U rekLami se pojavLjuje i Maria Bonet (heLena) i Adrian Rodriguez (dvd).

pogLedajte ovo...

http://www.youtube.com/watch?v=HSftOlnV0WE

 

 

10.05.2008.

siLvia matri takodje u 7. seroni Serranovih

JOS JEDNA NOVOST IZ 7. SEZONE.... :D

SiLvia Marti, jedna od gLavnih Likova serije "Un Paso AdeLante", postaLa je i

epizodna uLoga u Serranovima. ona ce gLumiti Mariju, majku RauLovog djeteta Adriana.

10.05.2008.

dafne fernandez ce se isto tako pojaviti u sednoj sezoni Serranovih

NOVOSTI IZ 7. SEZONE

dafne fernandez poznata je spanska gLumica...koja doLazi u porodicu Serrano, kao Luna,LUcijina rodjakaa...

doLazak Lune u Santa Justu prouzrokovat ce rivaLstvo izmedju nje i Tete, koja smatra da ce Lunin doLazak poremetiti njenu poziciju u porodici Serrano....Lunin perfekcionizam iritirat ce Tete,kao i cinjenica da je ona upisaLa Tete-inu skoLu..u skoLi, poredjenje Lune i Tete djeLuje kao da nikad nece prestat i sve ide u Luninu korist...

odbacivanje Tete ce kuLminirati kada se Luna bude ukLopiLa u drustvo i Teteine prijateLje......

10.05.2008.

prijevod pjesme besame-sjk

nacin na koji me gLedas

vodi me do unizerzuma

i cini da mogu da Letim

ti poljupci koje mi dajes

cine da sanjam....

i znam da necu moci da se probudim

dobro znas da sam ti vise od prijateLja

i da sta god da se desi bit cu uz tebe....

da razgovaramo i da te zauvijek sLusam...

u najtuznijim danima...zagrLit cu te najjace...

poLjubi me...ucini da se prvi put

spoje veze nasih srca

i osjetimo nebo zajedno...poLjubi me..

kada se probudim...tvoje Lice je prvo sto vidim

u mojim misLima si uvijek ti

i ta ruka koju mi das..dok setamo centrom

dobro znas da sam ti vise od prijateLja

i da sta god da se desi bit cu uz tebe....

da razgovaramo i da te zauvijek sLusam...

u najtuznijim danima...zagrLit cu te najjace...

poLjubi me...ucini da se prvi put

spoje veze nasih srca....

i osjetimo nebo zajedno...poLjubi me....

poLjubi me...zakuni se da ces me voLjeti

tvoje oci mi govore da je tvoja iLuzija, nada, masta

ista koju danas osjecam ja....

poLjubi me....

 

10.05.2008.

U 7. sezoni Pablo PuyoL se prikljucuje porodici Serrano...

NOVOSTI IZ 7. SEZONE

PabL0 PuyoL, postaje dio redovne gLumacke postave Serranovih. U seriju stize kao Nacho, mLadic ocajan i povrijedjen na Ljubavnom pLanu, koji ce zavesti Choni.

Zena Jose-Luisa, usLjed ove situacije zapast ce u dub0ku emotivnu krizu.

Fiti upoznaje Nacha u pravom trenutku: istog trena kada se pokusao ubiti zbog Ljubavne prevare.

Ova deLikatna situacija navela je Fitija da Nacha odvede  u svoju kucu....ostaLo cete saznati ak0 i daLje budete pratiLi najboLju seriju... LOS SERRANO!!!

10.05.2008.

Lydia Bosch,Lucijina sestra ce se pojaviti u 7. sezoni ^^.

NOVOSTI IZ 7. SEZONE....

Lydia Bosch, pojavljuje se u 7. sezoni kao Elena, Lucijina sestra po zanimanju psihoLog, koja ce se preseliti u kucu svoje majke carmen kako bi pocela novu zivotnu etapu sa svojom djecom, Lunom i Juanom.

Kada Elena uspijeva da dobije razvod od muza koji joj je bio nevjeran, biti ce primorana da zapocne novi zivot. Ali, ispostavit ce se dapromjene nije lako naciniti...ona je do skoro uzivala pored direktora vaznog muzeja, a sada mora poceti da radi u skoli Garcilaso kao Fernandov zamjenik, jer Fernando pokusava da uskladi rad u skoli i pisanje knjige o samokontroli.

Ovom promjenom, Diego ce postati pacijent svoje zaove, nesto sto ce njmu stvarati afekat, jer se ne osjeca slobodno da pred njom govori o svojim emocijama i strahovima.

Fiti ce se takodje s vremena na vrijeme konsultovati s Elenom za svoje probleme. Od kad je otkrio da Ana (Candelina sestra) voli Diega, on pocinje sa terapijom koja ce kod njega zavrsiti sa emocijama....njemu je elena atraktivna, a jos vise ce mu se dopasti kad bude cuo da joj je muz bio nevjeran, bas kao sto je njemu Candela bila nevjerna...

09.05.2008.

eL baiLe de Tete

09.05.2008.

spotovi - SJK

09.05.2008.

Manu,Su ( Susana) i EmiLia

09.05.2008.

cetvrtak, 08.05.2008. ( 104. ep.)

Santi je kaznjen zb0g nesavjesne v0znje. Da ne bi isa0 u zatv0r, sudija mu predLaze da sLuzi zajednici. Lourditas naLazi muzu p0sa0, cuvanje djece u vrticu. Ljub0m0ran zb0g Manu0v0g uspjeha k0d djev0jaka u sk0Li, RauL m0Li L0urditas da mu d0zv0Li da 0drzi nek0Lik0 cas0va.

Su zeLi ici u MiLan0 k0d 0ca, aLi kak0 EmiLia uvidja da je njen bivsi muz p0tpun0 zab0ravi0 na njih0v d0g0v0r te 0tisa0 na krstarenje sa n0v0m suprug0m, kcerci naredjuje da 0stane k0d kuce da bi, nav0dn0, uradiLa sk0Lski pr0jekt...

07.05.2008.

srijeda, 07.05.2008. ( 103. ep.)

Curr0 vjezba tekst pred Dieg0m zb0g nastupa u sk0Lsk0j p0z0risn0j predstavi. GuiLLe se sa njim t0Lik0 saLi da se Curru razvija strah 0d nastupa.

Fiti ne m0ze sakriti 0sjecaje prema EmiLiji. BLizi se Africin r0djendan i RauL je zeLi iznenaditi Lijepim p0kL0n0m, aLi nema n0vca. Na ChuCijev savjet, mLadic u zb0rnici uzima ispit i pr0daje ga zainteresiranim ucenicima...

07.05.2008.

ut0rak 06.05.2008 ( 102. ep.)

EmiLia je p0zvana na vjencanje bivseg muza u MiLano, gdje m0ra ici kak0 bi d0biLa b0Lju aLimentaciju za sv0ju kcerku. P0st0 Su ne zeLi da ide na vjencanje, Fiti se nudi umjest0 nje, na sta EmiLia pristaje. Medjutim, sa njima krecu i Dieg0 i Santi koji h0ce da idu na utakmicu R.Madrid : MiLan0. K0mpLikacije nastaju kada 0ni d0dju u MiLan0.

RauL prihvata n0v0 ucesce u testiranju n0v0g Lijeka, zb0g cega brz0 zab0ravLja stvari. Nak0n st0 vidi Africu i Manua kak0 se Ljube, 0n mirn0 0dseta ka0 da se nista nije desiL0. SLjedeceg dana, Africa je primjetiLa da nest0 nije uredu sa njim i misLi da je 0na kriva zb0g t0ga.

Su, EmiLijina kcerka krece u srednju sk0Lu "GarciLas0", u k0j0j zb0g bunt0vn0g p0nasanja ima pr0bLema sa nekim pr0fes0rima i ucenicima.

 

ahahhahahaha.....kak0 sam se sam0 RauLu ismijaLa.....hahhaha...prav0 Lud Lik.....xDDD

05.05.2008.

p0nedjeLjak, 05.05.2008. (101.ep.)

Racuni se nagomiLavaju, a pLaca jedva da je d0v0Ljna za 0sn0vne tr0sk0ve tak0 da Dieg0 uzima n0vac 0d Karmen za n0vu masinu za pranje vesa.

Fiti mu savjetuje da kupi griL. Karmen nudi Luciji finansijsku p0m0c, 0na d0zivLjava ka0 mjesanje u njen ziv0t.

AfriCa je ve0ma nerv0rna zb0g prv0g dana na p0sLu te m0Li RauLa da je 0tprati d0 instituta.

Na 0cev0 insistiranje, RauL trazi p0sa0 uz k0ji ce brz0 zaraditi n0vaC.

05.05.2008.

k0 vam je Ljepsi...?? x))

za djev0jke....

RauL                           iLi   Marc0s

DVD                                          iLi         GuiLLe

 

za muskarCe...

AfriCa                                       iLi                     Eva                 iLi              Tete

05.05.2008.

a gdje su k0mentari.....smrc..x( x(

a gdje su ti k0mentari...smrc...

ja biti tuzna st0 vi necete da 0stavLjate k0mentare.... zar mi je tak0 Los bL0g...i tema 0 cemu pishem na bL0gu...x((

ak0 je tak0....da 0brisem bL0g???

05.05.2008.

santa justa kLan-SJK x))

Ov0 je Santa Justa KLan . U nj0j pjevaju Vict0r ELias

(18) , NataLia SanChez (18) , Adrian R0driguez (19) i

Andreas de La Kruz (18) .

Imaju jak0 d0bre pjesme, a najp0znatije su im : Y0 pas0

deL am0r , A t0da meCha , DeL 1 aL 10 i DPM.

P0sLusajte njih0ve pjesme na www.youtube.com  ak0

zeLite...xDD

 

e0 sada nekih sLika santa justa kLana..x) 

 

05.05.2008.

adrian r0driguez-- DVD x)

Nadimak mu je Adry . Ima 19. g0dina . Zivi u Madridu ,a r0djen je u BarceLoni...  GLumac je i pjevac. v0Li fudbaL i navija za ReaL Madrid .

U h0r0skopu je strijeLac . On  gLumi u seriji Los Serran0 zajedno sa Victorom(guiLLe) , NataLiom(tete) i Andreasom(b0Liche) . Lijep je.. st0 m0zete vidjeti na sLikama.. xDD . V0Li ziv0tinje . .

Et' ukratko 0 0v0m sLatkisu.

04.05.2008.

neke sLike guiLLea i tete....x)

   

 

04.05.2008.

GuiLLe i Tete

      tete

   guiLLe

eh....oni se od pocetka nisu bas najb0Lje sLagaLi...staLn0 su se svadjaLi...aL  te svadje prerasLe su u Ljubav.... Image Hosting

biLi su zajedn0 jedn0 vrijeme i biL0 im je super....sve d0k nisu raskinuLi...

pa su 0pet p0kusaLi..aLi ga je tete 0staviLa i rekLa mu da j0j je 0n najb0Lji prijateLj...njemu je t0 tesk0 paL0...aL je prihvati0 tu cinjenicu...xD

sada je tete baciLa 0k0 na sv0g r0djaka manu-a, a guiLLe je Ljub0m0ran...xD

aL na kraju serije...ja misLim da ce njih dv0je biti zajedn0...xDD

04.05.2008.

Marc0s i Eva

          marc0s

 eVa

eh..0v0 su vam macr0s i eva...njih dv0je su se zaLjubiLi aLi je njih0va Ljubav biLa nem0guca jer su oni p0r0dica...p0kusavaLi su vise puta da budu zajedn0..i kad g0d im je d0br0 krenuL0 nest0 se nasL0 na putu tak0 da su m0raLi raskinuti.

k0nacn0 su shvatiLi da ne m0gu jedn0 bez drug0g i p0miriLi su se.. i sada zive sretn0....xDD

                           

04.05.2008.

FamiLia Serran0 i Martinez

L0s Serran0 je serija k0ja je i smijeshna i zaL0sna..(ima tuznih trenutaka).

Ima pun0 epiz0da koji su ve0ma duge..serija traje 1h i 50 min.

*gLavni gLumci su:

 *DIEG0 SERRAN0*

 *LUCIA-*

 *GUILLE*

 *TETE*

 *MARC0S*

 *EVA*

 *CURR0*

 *CARMEN*

 *SANTIAG0*

 *FITI*

 *CANDELA*

 *RAUL*

03.05.2008.

GuiLLe i Tete [:

03.05.2008.

Vict0r ELias

Victor Elias je mladi spanski glumac, rodjen 3. marta 1991. godine u Madridu. Sin je jedinac, a zanimljivo je da je njegova majka rodjena sestra oca Leticije Ortiz, austrijske princeze.

Svoje pojavljivanje na TV ekranima zapoceo je relativno rano, jos 1998. godine u seriji “Hermanas” (”Sestre”). Takodje je imao epizodne uloge u serijama “Ellas son asi” (1999. god) i “Hospital Central” (2002. god) i “Javier ya no vive solo” (2003. godine). Nakon toga usledila je uloga u seriji “Seranovi” (2003. godine) u kojoj se pojavljivao od pocetka emitovanja pa sve do sada.

Zajedno sa kolegama glumcima iz serije osnovao je grupu SJK (skraceno od Santa Justa Clan), sa kojom je i objavio neke pesme, koje su kasnije upotrebljavane i kao muzicka podloga u seriji. Naravno, najvecu slavu mu je doneo rad na projektu “Los Serrano”.
Mladi Viktor iza sebe ima i nekoliko filmova, i to: “Florido pensil, El” (2002) “Nuestro pequeño secreto” (2004), “Héroes de verdad” (2004).
Do sada nije osvojio nijednu znacajniju nagradu.

Guille je jedan malo nestašan dječak . On stalno drugima pravi zvrčke i zamke . U seriji Serrano je ludo zaljubljen u Evinu sestru Tete koja je njemu polusestra . On to nikome neće da prizna zato jer stalno govori da se nikada neće zaljubiti , ali će to reći samo starijem bratu Marcosu .

03.05.2008.

NataLia SanChez-Tete

Ona je jedna lijepa i simpatična djevojčica . U seriji Serrano ima 12 godina . Zaljubljena je u Guillea . Ona to sebi ne može da prizna zato što je Guille jedan glupav dječak , a i njena majka i otac to ne bi mogli ni zamisliti . Ona u privatnom životu ima 17 godina . Rođena je 27.marta 1990.godine u Madridu u Španiji .

U nekim se epizodam neće pojaviti zbog snimanja filma "Siroče" . Omiljena boja joj je crvena . Ima smeđe oči i dugu smeđu kosu . Preslatka je i jako je  lijepa .

03.05.2008.

za 0ne k0ji nisu pratiLi seriju,pa p0ceLi i zeLe znati 0 cemu se radi u seriji [:

Okosnicu priče čine dvoje srednjovječnih ljudi, 41-godišnji Diego i 38-godišnja Lucia, koji su se zavoljeli kao tinejdžeri. Ipak, život ih je razdvojio. Lucia se udala za bogatog čovjeka, rodila dvije kćeri i živjela u Barseloni. Diego, pak, nikada nije ni poželio napustiti rodno mjesto, gdje se i oženio i dobio tri sina. Iako je u životu imala sve što jedna žena može poželjeti, Lucia se osjećala nesretnom, te se stoga razvela i vratila u stari kraj.
Diego se, nakon što mu je prije pet godina umrla žena, posvetio odgoju djece i vođenju veselog, uvijek punog bara.
Jedan slučajan susret na ulici promijenit će sve. Stare vatre opet će se rasplamsati i opijeni ljubavlju i srećom zbog nevjerovatne slučajnosti, Diego i Lucia odlučuju se vjenčati.
 S obzirom na to da odlučuju svi skupa živjeti, dolazi do komičnih situacija, ali i problema. Kod Seranovih nikada nije dosadno! Lucijine kćeri Eva i Tete nikako se ne mogu pomiriti sa činjenicom da će morati dijeliti sobu i živjeti znatno skromnije nego ranije, a prilično su šokirane i životnim navikama svojih muških sustanara. Diegovi sinovi Marcos, Guille i Curro ne znaju ništa o ženama – one su za njih potpuno nepoznat svijet, jer oni uživaju u bučnim večerama ispred tv-ekrana i fudbalu.
Diegov brat Santiago osjeća se pomalo uvrijeđenim što je Lucia preuzela njegovu ulogu , ulogu osobe koja rješava probleme u kući.
Iako beskrajno zaljubljeni, Lucia i Diego svjesni su da njihov zajednički život neće biti med i mlijeko, između ostalog i zbog različitih odgojnih metoda koje su primjenjivali.


Box-evi
MOJI LINKOVI

Box-evi